Ing. Daniela Slováková
riaditeľ SZ ŽU
tel.: 041/513 1430, 0905 476 582
e-mail: daniela.slovakova@uniza.sk

Božena Šošková
Gastronomické akcie

tel: 041/565 1461, 041/513 1802
e-mail:bozena.soskova@uniza.sk
Prevádzka tel: 041/513 1801
e-mail: prevadzkasz2@uniza.sk